Privacy Policy

Privacy policy Blau und Weiss Enschede

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Per 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. De AVG vervangt de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). De invoering van de AVG heeft tot gevolg dat vanaf 25 mei 2018 dezelfde privacywetgeving geldt in de gehele Europese Unie.

De AVG heeft tot doel de bescherming van persoonsgegevens te waarborgen en legt vast hoe organisaties om moeten gaan met persoonsgegevens.

Wat zijn persoonsgegevens?

Onder het begrip persoonsgegevens valt alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbaar natuurlijk persoon. Deze informatie dient direct of indirect (door middel van herleiding) te kunnen leiden tot identificatie van een natuurlijk persoon.

De AVG deelt persoonsgegevens op in twee groepen:

Gewone persoonsgegevens:
Naam
Burger Service Nummer (BSN)
Adres
E-mailadres
Postcode
Kentekengegevens
Woonplaats
IP-adres

Bijzondere persoonsgegevens:
Ras
Lidmaatschap van een vakvereniging
Godsdienst
Strafrechtelijk gedrag
Seksuele leven
Genetische gegevens
Politieke opvatting
Biometrische gegevens
Gezondheid

Blau und Weiss Enschede zal u nooit vragen om bijzondere persoonsgegevens en verwerkt derhalve ook geen bijzondere persoonsgegevens.

Wat wordt verstaan onder verwerking persoonsgegevens?

Volgens art. 4 lid 2 van de AVG is het verwerken van persoonsgegevens: Elke bewerking of elk geheel van bewerkingen met betrekking tot persoonsgegevens of een geheel van persoonsgegevens, al dan niet uitgevoerd via geautomatiseerde procedures, zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen etc. Het begrip verwerken is erg ruim en schaart alle handelingen onder zich van het verzamelen van gegevens tot en met het vernietigen van gegevens.

Hoe verzamelt Blau und Weiss Enschede persoonsgegevens?

Blau und Weiss Enschede verzamelt nooit persoonsgegevens zonder uw toestemming. De fanclub verkrijgt uw gegevens door het achterlaten van informatie in formulieren, het plaatsen van cookies of via direct contact met u.

Blau und Weiss Enschede legt conform de AVG alleen relevante gegevens vast, inclusief de wijze waarop deze gegevens verkregen zijn en hoe u toestemming hebt gegeven voor het vastleggen van uw gegevens door Blau und Weiss Enschede.

Blau und Weiss Enschede verstrekt uw gegevens nooit aan derden, tenzij u hiervoor uitdrukkelijk toestemming gegeven hebt of tenzij de wet bepaalt dat Blau und Weiss Enschede hiertoe verplicht is.

Cookies

De website van Blau und Weiss Enschede maakt gebruik van cookies. Een cookie is een klein bestandje dat op uw harde schijf wordt opgeslagen door een server en alleen herkend wordt door de server die de cookie opslaat.

Er zijn drie soorten cookies te onderscheiden:

Functionele cookies: dit zijn cookies die noodzakelijk zijn om een website beter te laten functioneren. Een voorbeeld van een functionele cookie is een cookie die onthoudt wat er in het winkelmandje is gestopt.

Analytische cookies: analytische cookies zorgen ervoor dat tools als Google Analytics de website kunnen monitoren en geven de eigenaar van de website inzage in informatie als hoeveel bezoekers de website heeft, welke pagina’s bezocht worden en via welke kanalen bezoekers op de website komen. Deze cookies geven geen informatie die naar u kunnen leiden.

Tracking cookies: dit zijn cookies die het individuele gedrag van een bezoeker tracken en hierbij een profiel opstelt van de bezoeker.

Het plaatsen van een functionele cookie dient uitsluitend om de website optimaal te kunnen tonen aan u en u hoeft hiervoor geen toestemming te verlenen aan Blau und Weiss Enschede. Voor de overige twee soorten cookies dient u wel toestemming te verlenen aan Blau und Weiss Enschede. Dit kunt u doen door de cookiemelding te accepteren. Doet u dit niet, dan zal Blau und Weiss Enschede geen analytische en tracking cookies plaatsen.

Hoe gaat Blau und Weiss Enschede om met uw persoonsgegevens?

Uw gegevens worden nauwkeurig en veilig vastgelegd door Blau und Weiss Enschede. Dit houdt in dat gegevens alleen toegankelijk zijn voor personen die daartoe bevoegd zijn en voor wie het noodzakelijk is uw gegevens in te zien.

Uw gegevens worden door Blau und Weiss Enschede niet gebruikt voor doeleinden waarvoor u geen uitdrukkelijke toestemming verleend hebt en worden niet verstrekt aan derden zonder uw uitdrukkelijke toestemming of zonder dat de wet of de handhaving daarvan Blau und Weiss Enschede daartoe verplicht.

U heeft ten alle tijde recht op inzage in uw persoonsgegevens zoals deze zijn vastgelegd bij Blau und Weiss Enschede. U kunt hiervoor een verzoek indienen via info@blauundweissenschede.nl.

Met welk doel verzamelt Blau und Weiss Enschede persoonsgegevens?

Blau und Weiss Enschede verzamelt en slaat informatie op van relaties om de relaties te kunnen onderhouden. De fanclub verzamelt en slaat informatie op van beoogde relaties om deze van dienst te kunnen zijn in verzoeken die kunnen leiden tot het aangaan van een relatie. Blau und Weiss Enschede gebruikt uw gegevens dus om de relatie actief te kunnen onderhouden en te kunnen voldoen aan uw verzoeken. Verder worden de gegevens gebruikt om u passende informatie te kunnen sturen.

Toestemming en bezwaar

Conform de regels zoals vastgelegd in de AVG slaat Blau und Weiss Enschede alleen relevante en toegestane informatie op, voor de duur die noodzakelijk is en met uw verleende toestemming. Wilt u bezwaar maken tegen de vastlegging van uw persoonsgegevens, inzage verkrijgen in uw persoonsgegevens zoals vastgelegd bij Blau und Weiss Enschede of uw verleende toestemming intrekken? Neem dan contact op met Blau und Weiss Enschede via info@blauundweissenschede.nl.

Meer over de AVG leest u op https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/avg-nieuweeuropese-privacywetgeving/algemene-informatie-avg

Privacy Protocol Blau und Weiss Enschede

Fotoprotocol

Blau und Weiss Enschede hanteert een fotoprotocol voor het plaatsen van foto’s op de website van Blau und Weiss Enschede, in de BWE Nieuwsbrief en voor social media zoals Facebook, Twitter en groeps-WhatsApp van teams. In het protocol kunt u de regels lezen, waaraan Blau und Weiss Enschede zich houdt als het gaat om foto’s van onze leden, begeleiders en andere betrokkenen.

Gebruik website/social media

Blau und Weiss Enschede beheert de website www.blauundweissenschede.nl. De website heeft tot doel informatie te verstrekken over de fanclub. Deze informatie is bestemd voor leden, sponsoren, externe contacten en belangstellenden.

Het auteursrecht ten aanzien van de inhoud van de website berust bij Blau und Weiss Enschede. Het is niet toegestaan de inhoud van de website geheel of gedeeltelijk openbaar te maken en/of in enige vorm of op enige wijze te verveelvoudigen zonder voorafgaande toestemming van het bestuur van de vereniging.

Voor opnamen die bestemd zijn of gebruikt worden voor publicatie op onze eigen website wordt vooraf geen toestemming gevraagd aan betrokkenen, noch worden zij hierover ingelicht.

Achternamen worden alleen geplaatst als de persoon/personen een functie bekleden bij Blau und Weiss Enschede, zoals leden van het bestuur en/of commissieleden. Als hij/zij het hiermee niet eens is, wordt de achternaam verwijderd.

Er worden geen adressen en telefoonnummers genoemd anders dan van diegene met een functie voor club zoals leden van bestuur en/of commissieleden.

Leden die bezwaar hebben tegen het plaatsen van foto’s dienen dit schriftelijk kenbaar te maken bij het bestuur. Deze personen komen dan op een lijst te staan, waarmee rekening gehouden wordt bij het plaatsen van foto’s op de website. Dit bezwaar kan ook weer worden herroepen.

Het bestuur is en blijft alleen eindverantwoordelijk voor de eigen website van Blau und Weiss Enschede en voor de social media-uitingen van Blau und Weiss Enschede.

Maken van foto- en video opnames

Tijdens alle activiteiten door de vereniging georganiseerd binnen de daarvoor aangewezen locaties mogen/kunnen foto- en video-opnames gemaakt worden door leden of uitgenodigde (lokale) pers. – Mogelijke omstandigheden waarbij opnamen gemaakt kunnen worden, zijn:
a. voorafgaand, tijdens of na afloop van wedstrijden.
b. verenigingsactiviteiten.
c. tijdens de heen- en/of terugweg in/bij de bussen van de supportersvereniging.

Voor zover de opnamen louter voor eigen gebruik zijn bedoeld gelden geen nadere bepalingen, noch aanvaardt de vereniging enige aansprakelijkheid hiervoor.

Voor opnamen die bedoeld zijn of gebruikt worden voor publicatie op onze eigen website wordt vooraf geen toestemming gevraagd aan betrokkenen, noch worden zij hierover ingelicht.

Nordkurve Schalke 01